Theo VPBank, một số chỉ số an toàn vốn và an toàn hoạt động của ngân hàng được tính dựa trên vốn điều lệ, do đó hiện tại có một vài chỉ số của VPBank đang ở mức giới hạn cao. Điều này khiến cho ngân hàng chưa tận dụng tối ưu các cơ hội phát sinh trong quá trình hoạt động.

Trong tờ trình gửi cổ đông, VPBank cho biết, việc tăng vốn điều lệ để đảm bảo tỷ lệ đầu tư, góp vốn mua công ty con, hoặc góp vốn các lĩnh vực kinh doanh khác. Việc tăng vốn cũng giúp cải thiện các chỉ số an toàn vốn và an toàn hoạt động khác; cải thiện các quy định gắn với vốn điều lệ phục vụ quá trình kinh doanh.

Báo cáo tài chính và biên bản họp đại hội đồng cổ đông các năm 2019, 2020, 2021 đã ghi nhận việc giữ lại lợi nhuận không chia và không thực hiện chia các quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của các năm 2018 đến 2020.

Theo đó lũy kế đến 31/12/2020, nguồn lợi nhuận chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển đạt khoảng 19.511 tỷ đồng, nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ khoảng 808 tỷ đồng. Số tiền này có thể dùng cho mục đích tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn.

Hội đồng quản trị VPBank đề xuất số liệu dự kiến dùng các nguồn trên để phát hành thêm gần 2 tỷ cổ phần, để tăng vốn lên mức hơn 45.000 tỷ đồng trong năm 2021.

Tỷ lệ chia cổ phiếu (cổ tức và cổ phiếu thưởng) theo đó đạt khoảng 80% cho cổ đông hiện hữu sở hữu cổ phiếu phổ thông tại thời điểm chốt danh sách.

Chí Tín