Bất động sản khu công nghiệp tỷ lệ lấp đầy cao, giá thuê ổn định Doanh thu, lợi nhuận doanh nghiệp khu công nghiệp tăng trưởng ấn tượng Thanh Hóa dự kiến hình thành thêm 19 khu công nghiệp diện tích gần 6.000 ha

Theo đó, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của VRG quý III đạt 4,6 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức gần 4,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần lũy kế 9 tháng đạt 13,5 tỷ đồng, giảm gần 22% so với 9 tháng đầu năm 2021.

VRG: Hàng tồn kho không có, chi phí bán hàng cũng không đồng
VRG là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp. Ảnh: T.L

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ đạt 779 triệu đồng, giảm mạnh so với hơn 3,5 triệu đồng cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đạt gần 3,7 tỷ đồng, cũng giảm khá mạnh so với mức 11,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

VRG cho biết lợi nhuận quý III/2021 giảm do công ty tăng cường đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp, mặt khác lãi suất tiền gửi ngân hàng giảm dẫn đến doanh thu hoạt động tài chính quý III/2021 giảm so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra năm 2021, công ty thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quý, trong khi năm 2020 công ty trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi vào cuối năm, dẫn đến chi phí dự phòng quý III/2021 tăng hơn so với quý III/2020.

Một trong những điểm đáng chú ý trong bảng báo cáo kết quả kinh doanh của VRG trong cả 2 năm 2020 và 2021 là công ty không có đồng chi phí bán hàng nào trong giai đoạn quý III và 9 tháng đầu năm.

Hàng tồn kho của công ty tại thời điểm đầu năm cũng như tại thời điểm cuối tháng 9/2021 cũng không có đồng nào.

Các khoản phải thu ngắn hạn tại ngày 30/9/2021 là gần 40,7 tỷ đồng và công ty có ghi nhận trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là hơn 13 tỷ đồng.

Các khoản phải thu dài hạn có giá trị gần 81 tỷ đồng, nhưng không có đồng nào là phải thu dài hạn của khách hàng. Phải thu dài hạn nằm chủ yếu ở “phải thu dài hạn khác”.

Tại ngày 30/9/2021, công ty có tổng tài sản 625 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu gần 270 tỷ đồng./.