cơ khí

Những doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được quỹ hỗ trợ vốn. ảnh: Minh họa

Về vốn hoạt động

Quỹ là tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, thực hiện chức năng hỗ trợ tài chính cho các DN NVV.

Vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng sẽ được NSNN cấp đủ trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày có quyết định thành lập quỹ. Việc tăng vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định, trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau khi thống nhất với Bộ Tài chính.

Trong quá trình hoạt động, quỹ sẽ được bổ sung vốn từ gồm: Quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận chưa phân phối; Chênh lệch do đánh giá lại tài sản (nếu có); Vốn đóng góp tự nguyện không phải hoàn trả của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; Vốn tài trợ hợp pháp không phải hoàn trả của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước dành cho lĩnh vực phát triển DN NVV; Vốn khác thuộc sở hữu của quỹ.

Vốn huy động, gồm: Vốn đóng góp tự nguyện theo nguyên tắc có hoàn trả của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; Vốn tài trợ hợp pháp, theo nguyên tắc có hoàn trả của các tổ chức và cá nhân cho lĩnh vực này; Vốn nhận uỷ thác của Nhà nước, của các tổ chức trong và ngoài nước tài trợ cho lĩnh vực này. Các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Quỹ được sử dụng vốn để thực hiện hỗ trợ tài chính cho các DN NVV. Quỹ được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc các ngân hàng thương mại được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Được sử dụng vốn nhàn rỗi để gửi tại các ngân hàng thương mại nhà nước, các ngân hàng thương mại cổ phần được xếp loại A, hoạt động nhằm mục đích bảo toàn và phát triển vốn, phục vụ hoạt động cho quỹ.

Quỹ Phát triển DN NVV có trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn vốn hoạt động. Quỹ phải quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả; thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn vốn trong hoạt động; mua bảo hiểm; trích lập quỹ dự phòng rủi ro; tuân thủ giới hạn quy định về mức vốn, thời hạn, lãi suất cho vay.

Ngoài ra, quỹ không được huy động vốn và vay vốn dưới hình thức tiền gửi tiết kiệm, phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu, vay thương mại của các tổ chức, cá nhân như hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Không được sử dụng vốn hoạt động để thực hiện các mục đích kinh doanh tiền tệ, đầu tư chứng khoán (trừ trái phiếu chính phủ), kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính và các hoạt động kinh doanh khác.

Lãi suất cho vay của quỹ

Lãi suất cho vay của Quỹ Phát triển DN NVV do Bộ Tài chính quy định trong từng thời kỳ, đối với từng kỳ hạn cho vay phù hợp với việc diễn biến lãi suất của thị trường, nhưng không vượt quá 90% lãi suất cho vay thương mại cùng kỳ hạn.

Lãi suất cho vay thương mại, được Ngân hàng Nhà nước thông báo định kỳ hàng tháng hoặc khi có biến động đột biến về lãi suất cho Bộ Tài chính, là mức lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân (dưới 1 năm) và trung dài hạn bình quân (từ 1 năm trở lên) của 5 ngân hàng thương mại nhà nước (Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP nhà đồng bằng sông Cửu Long và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam), trên địa bàn thành phố Hà Nội, để làm cơ sở xác định mức lãi suất cho vay của quỹ.

Mức lãi suất cho vay của quỹ đối với từng khoản giải ngân được áp dụng theo lãi suất cho vay do Bộ Tài chính quy định tại thời điểm gần nhất.

Lãi suất nợ quá hạn đối với mỗi khoản giải ngân bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn đối với khoản giải ngân đó.

Trích lập dự phòng rủi ro

Về trích lập quỹ dự phòng rủi ro và xử lý rủi ro, bên nhận ủy thác thực hiện trích lập quỹ dự phòng rủi ro và xử lý rủi ro. Quỹ Phát triển DN NVV thực hiện trích lập quỹ dự phòng rủi ro để bù đắp các tổn thất không thu hồi được vốn đã ủy thác cho bên nhận ủy thác;

Mức trích dự phòng rủi ro chung bằng 0,75%/năm tính trên số dư nợ ủy thác cho vay tại thời điểm 31/12 hàng năm;

Mức dự phòng rủi ro cụ thể cho những khoản ủy thác do Quỹ Phát triển DN NVV quy định căn cứ vào xếp hạng ngân hàng thương mại (bên nhận ủy thác) do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành và tình hình thu chi tài chính của quỹ hàng năm...

Khoản trích lập quỹ dự phòng rủi ro được tính vào chi phí của quỹ. Cuối năm, nếu không sử dụng hết quỹ dự phòng rủi ro, số dư của quỹ được chuyển sang năm tiếp theo.

Số tiền thu hồi được từ các khoản cho vay đã được xử lý rủi ro, kể cả số tiền thu hồi được từ việc xử lý tài sản bảo đảm được hạch toán vào thu nhập khác của Quỹ Phát triển DN NVV...

Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển DN NVV ban hành quy chế trích lập quản lý, sử dụng quỹ dự phòng rủi ro để thực hiện.

Thanh Bình