Yêu cầu DNNN báo cáo tình hình tài chính và kết quả kinh doanh năm 2013

Ảnh minh họa (nguồn: T.L)

Tại văn bản số 9428/BTC-TCDN, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước; các Công ty TNHH 1TV hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, các công ty TNHH 1TV độc lập; các công ty cổ phần, công ty TNHH 2TV trở lên có vốn nhà nước (bao gồm: tập đoàn cổ phần, tổng công ty cổ phần, công ty mẹ - con cổ phần, công ty độc lập cổ phần, công ty TNHH 2TV trở lên có vốn nhà nước đầu tư) hiện do Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh là chủ sở hữu.

Cụ thể, Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh chỉ đạo các DN trực thuộc, bao gồm cả những tập đoàn, tổng công ty được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền quản lý, báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013. Chỉ đạo Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác báo cáo đối với các doanh nghiệp là công ty cổ phần, công ty TNHH 2TV trở lên.

Đồng thời, tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của các DN thuộc Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh quản lý, bao gồm cả những tập đoàn, tổng công ty được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền quản lý. Báo cáo nêu rõ những tồn tại, vướng mắc và kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, biện pháp khắc phục.

Đối với các tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con, công ty độc lập và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty TNHH 2TV trở lên, báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh gửi Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh để tổng hợp. Nêu những tồn tại, vướng mắc và kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, biện pháp khắc phục.

Riêng các tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con, báo cáo gửi Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh đề nghị đồng gửi về Bộ Tài chính để phục vụ công tác quản lý.

Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp lập và nộp báo cáo; tổng hợp và gửi báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 20/8/2014./.

N.P