Tại hội nghị tập huấn, đại diện Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính và Cục Giám sát quản lý, Tổng cục Hải quan đã truyền đạt những điểm quy định mới bổ sung, sửa đổi quan trọng tại Thông tư số 203/2014/TT-BTC thay thế Thông tư số 15/2014/TT-BTC.

Thông tư này quy định cụ thể các bước thực hiện, nội dung công việc và thời hạn thực hiện từng bước từ khâu thông báo, kiểm kê, phân loại, xác lập quyền sở hữu của nhà nước, lập phương án xử lý hàng hóa, phê duyệt phương án xử lý hàng hóa đến khâu tổ chức thực hiện của cơ quan hải quan...

Cục trưởng cục hải quan có trách nhiệm thành lập hội đồng thường trực để xử lý hàng hóa tồn đọng theo từng năm. Trường hợp địa bàn hoạt động hải quan ít phát sinh hàng hóa tồn đọng thì có thể thành lập hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng theo vụ việc nhằm đảm bảo việc xử lý hàng hóa tồn đọng được nhanh chóng. Đồng thời, thông tư cũng bổ sung quy định trách nhiệm chủ trì xác định giá trị hàng hóa tồn đọng cho đại diện Sở Tài chính.

Thông tư này cũng sửa đổi thời hạn xác lập quyền sở hữu đối với hàng hóa tồn đọng từ 5 ngày làm việc thành 7 ngày làm việc cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ quy định thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.

Đại diện 14 cục hải quan tham gia tập huấn là: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định, Cần Thơ, Đồng Nai, Đà Nẵng, Bình Dương, Khánh Hòa, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh.

Ngọc Linh