50 năm Hiệp định Paris (1973-2023): Những bài học quý giá