>> Dàn lãnh đạo 'cốp' của PVN hưởng lương gần 8,4 tỷ đồng

Theo đó, Tập đoàn nộp ngân sách Nhà nước 98,6 nghìn tỷ đồng, bằng 124% kế hoạch 7 tháng và 70% kế hoạch năm, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2013.

Đáng chú ý cũng trong 7 tháng qua, PVN đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, từ sản xuất cũng như tài chính.

Công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí được triển khai theo kế hoạch đã đề ra. Tính đến hết tháng 7/2014, Tập đoàn đã triển khai khoan thăm dò thẩm lượng 19 giếng khoan, trong đó: 12 giếng đã hoàn thành và 07 giếng đang triển khai thực hiện.

Trong tháng 7/2014, đã đưa thêm 02 mỏ mới vào khai thác là mỏ Đông Đô thuộc lô 01/97-02/97 từ ngày 07/7 và mỏ Dừa thuộc lô 12W từ ngày 10/7. Tính chung trong 7 tháng đã đưa 04 mỏ mới vào khai thác là mỏ Diamond (lô 01& 02 từ ngày 18/5); mỏ Thăng Long (từ ngày 06/6); mỏ Đông Đô (từ ngày 07/7) và mỏ Dừa (từ ngày 10/7).

Tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 7 đạt 2,22 triệu tấn, vượt 3% kế hoạch tháng, tính chung 7 tháng đạt 16,09 triệu tấn, vượt 10% kế hoạch 7 tháng Chính phủ giao và bằng 62,6% kế hoạch năm Chính phủ giao, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2013.

Sản xuất điện 7 tháng đạt 9,55 tỷ kWh, sản xuất đạm đạt 949 nghìn tấn, sản xuất xăng dầu 2,88 triệu tấn. Tất cả các kế quả này đều vượt từ hơn 5% đến 20,7% kế hoạch 7 tháng Chính phủ giao, và đạt hơn 60% kế hoạch năm.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng được triển khai nghiêm túc trong toàn Tập đoàn. Tất cả các đơn vị thành viên đã triển khai Chương trình hành động thực hiện tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, kết quả trong 7 tháng đầu năm 2014, toàn Tập đoàn đã tiết giảm khoảng 1.900 tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch năm./.

Hoàng Lâm