Các quy định được thay thế, sửa đổi nằm rải rác trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành trước đây.

Áp dụng quy định mới về xuất trình giấy tờ khi làm thủ tục hành chính về ngân hàng
Áp dụng quy định mới về xuất trình giấy tờ khi làm thủ tục hành chính ngân hàng. Ảnh: T.L
Ban hành quy định mới về chấp hành chính sách tiền tệ ngân hàng Chính thức áp dụng các quy định mới về phát hành và giao dịch trái phiếu chính phủ

Theo đó, Thông tư 24 đã thay thế một số phụ lục của Thông tư số 01/2023/TT-NHNN ngày 1/3/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về quỹ tín dụng nhân dân; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế một số khoản, điểm, phụ lục của Thông tư số 03/2018/TT-NHNN ngày 23/2/2018 quy định về cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô

Thông tư 22 cũng thay thế một số phụ lục của Thông tư số 22/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-NHNN ngày 12/3/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.

Ngoài ra, văn bản mới của Ngân hàng Nhà nước cũng thay thế, bãi bỏ một số cụm từ, phụ lục của Thông tư số 10/2018/TT-NHNN ngày 9/4/2018 quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tài chính vi mô./.