Kế hoạch này đã bao quát và chi tiết được các mục tiêu, yêu cầu nêu tại Quyết định 38 của Thủ tướng Chính phủ.

Media