Năm 2021 sẽ có ít nhất 1.000 doanh nghiệp thành lập mới

Cục trưởng Cục Thuế Bình Phước Trần Văn Hướng, Phó Ban chỉ đạo khai thác nguồn thu, chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) tỉnh cho biết, trước khi ban hành kế hoạch chi tiết ban chỉ đạo đã bàn thảo rất kỹ và thống nhất cao phương án tạo nguồn thu, khai thác nguồn thu để chống thất thu. Theo đó, ban chỉ đạo tỉnh cũng như các huyện, thị, thành phố phân công cụ thể cho các thành viên đảm nhiệm tạo nguồn và khai thác các nguồn thu theo từng ngành, từng lĩnh vực trọng điểm.

Đối với lĩnh vực đất đai, các ngành Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Thuế và UBND các huyện, thị, thành phố chủ động rà soát, tham mưu UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất và các dự án dự kiến có thu tiền thuê đất 01 lần của khối tỉnh và khối huyện.

Để tạo nguồn thu ổn định lâu dài, Ban chỉ đạo tỉnh đã giao cho Ban Quản lý khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tiếp tục tạo cơ chế hợp lý để thu hút doanh nghiệp vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu đã được phê duyệt. Trong đó, phấn đấu đảm bảo năm 2021 có ít nhất 1.000 doanh nghiệp thành lập mới.

Cũng theo Ban chỉ đạo tỉnh, việc tạo nguồn, tăng thu, chống thất thu trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, năng lượng tái tạo đang được tập trung triển khai phân chia theo từng tháng, từng quý trong năm.

Riêng trong lĩnh vực này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản (bao gồm tài nguyên nước). Cùng với đó, rà soát thật kỹ các trường hợp chây ì trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền khai thác khoáng sản để kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý nhằm tăng cường chống thất thu trong lĩnh vực này.

Theo đó, từ quý II đến quý IV/2021 tổ chức kiểm tra chống thất thu trong lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu, kiểm tra chống thất thu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và các khoản thu về đất. Quý III/2021 tổ chức kiểm tra chống thất thu trong lĩnh vực kinh doanh khai thác tài nguyên. Quý IV/2021 tổ chức khảo sát doanh thu khoán đối với hộ kinh doanh.

Đẩy mạnh chống thất thu trong một số lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh

Theo kế hoạch ban hành của Ban chỉ đạo tỉnh, năm 2021 toàn ngành Thuế Bình Phước phải thực hiện ít nhất 627 cuộc thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế (NNT) (trong đó thanh tra 34 cuộc, kiểm tra 593 cuộc) và phấn đấu chống thất thu, thu thêm qua thanh tra, kiểm tra thuế tối thiểu 80,7 tỷ đồng.

Hiện Ban chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh đã thành lập tổ công tác để tập trung kiểm tra, rà soát tất cả các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn về tình hình đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế bao gồm tiền thuê đất, tiền thuế sử dụng đất, tiền thuế nợ... Kiểm tra hóa đơn, chứng từ đối với các mặt xăng dầu. Trong đó tập trung kiểm tra các doanh nghiệp có doanh thu lớn nhưng có số nộp ngân sách thấp.

”Cục Thuế tỉnh sẽ chủ trì tổ chức rà soát, đối chiếu tất cả các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn về tình hình đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế tại cơ quan thuế. Đồng thời ban hành thông báo giải trình, quyết định kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế đối với một số doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế” – Đại diện Ban chỉ đạo khai thác nguồn thu, chống thất thu và đôn đốc thu nộp NSNN tỉnh Bình Phước cho biết thêm.

Đối với việc chống thất thu từ xây dựng cơ bản (XDCB) trong dân, doanh nghiệp đăng ký thuế ngoài tỉnh, thi công công trình tại Bình Phước. Theo Cục Thuế Bình Phước, đây là một trong số nhóm ngành nghề lâu nay chưa được chú trọng khai thác nguồn thu.

Do vậy, thời gian tới, cơ quan Thuế tập trung rà soát, đối chiếu với kết quả đã kê khai thuế so với danh sách các công trình XDCB được cấp giấy phép. Thường xuyên rà soát địa bàn để yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu cung cấp các hợp đồng XDCB. Kịp thời đôn đốc nhà thầu thực hiện kê khai nộp thuế theo quy định để nộp tiền thuế vào NSNN. Đồng thời, phối hợp với Kho bạc Nhà nước để trích thu tiền thuế trước khi giải ngân đối với các công trình sử dụng vốn NSNN.

Hiện nay Cục Thuế Bình Phước đã giao các phòng chức năng chủ trì, phối hợp chỉ đạo chi cục thuế các huyện, thị thực hiện tốt công tác khảo sát doanh thu khoán đối với các hộ kinh doanh để khảo sát doanh thu tính thuế. Trong đó tập trung lựa chọn các hộ kinh doanh có quy mô lớn, có tính chất tập trung và theo nhóm ngành nghề dịch vụ, ăn uống… để làm căn cứ ấn định doanh thu tính thuế phù hợp thực tế./.

Cục Thuế Bình Phước phấn đấu giảm nợ, đảm bảo tổng số tiền thuế nợ đến thời điểm ngày 31/12/2021 không vượt quá 5% so với tổng số thực thu vào ngân sách nhà nước năm 2021. Thu tối thiểu 80% các khoản tiền thuế nợ đến 90 ngày và tiền thuế nợ trên 90 ngày.

Gia Cư