Rác thải ở nông thông đang là một vấn nạn cần sớm có biện pháp xử lý, ngăn chặn. Ảnh: TLĐT (chỉ dùng để minh họa)

Theo Bộ NN&PTNT, trong 6 tháng đầu năm, Bộ đã triển khai 12 cuộc thanh tra, kiểm tra; giải quyết 146 đơn khiếu nại, tố cáo và tiếp 16 lần với hơn 80 người đến khiếu kiện. Bộ đã ban hành gần 3.508 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền hơn 4,1 tỷ đồng; thực hiện quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 160 triệu đồng; tổng kinh phí tiết kiệm đến ngày 25/5 của Bộ là 72 tỷ đồng (bao gồm tiết kiệm chi thường xuyên, đầu tư xây dựng cơ bản và chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh).

Thời gian qua, Bộ NN&PTNT đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy thanh tra chuyên ngành từ Trung ương đến địa phương; bổ sung biên chế, trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật và kinh phí cho lực lượng thanh tra thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

Bộ Bộ NN&PTNT cũng cho biết, đã nghiêm túc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng; Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí theo kết luận của Hội nghị Trung ương khóa XI; chú trọng thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường thanh tra, kiểm tra, điều tra phát hiện tham nhũng và xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi tham nhũng.../.

Diệu Hoa