Ngày 19/10, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Truyền thông số Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến Báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2020.

Đây là năm đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá chỉ số chuyển đổi số (Digital Transformation Index-DTI) của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cũng là lần đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai khảo sát, thu thập, kiểm tra số liệu báo cáo để phục vụ đánh giá Chỉ số chuyển đổi số qua hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dti.gov.vn.

Bộ Tài chính dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số chuyển đổi số - DTI 2020
Đại diện Bộ Tài chính tham luận về một số kinh nghiệm trong xây dựng chính phủ số của Bộ Tài chính. Ảnh: Khánh Huyền

Với 0,4944 điểm, Bộ Tài chính là cơ quan dẫn đầu bảng xếp hạng DTI 2020 ở khối cấp bộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến với nhiều hoạt động chuyển đổi số nổi bật như: Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt 50%; 100% ứng dụng của Bộ Tài chính được kết nối, chia sẻ qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ (LGSP).

Hiệu quả của các hoạt động này cũng được chứng minh qua việc phục vụ người dân và doanh nghiệp, bao gồm: 99,89% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử; 99,42% doanh nghiệp tham gia dịch vụ nộp thuế điện tử; 96,28% doanh nghiệp hoàn thuế điện tử.

Số lượng hồ sơ xử lý trực tuyến là hơn 98 triệu trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý (109,81 triệu hồ sơ) trong năm 2020, đạt tỷ lệ 89,3%...

Tiếp theo là các đơn vị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (0,4932 điểm), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (0,4701 điểm), Bảo hiểm xã hội Việt Nam (0,4643 điểm) và Bộ Y tế (0,4582 điểm)...

Theo đánh giá của Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông), báo cáo DTI cấp tỉnh đánh giá, đo lường mức độ chuyển đổi số của các tỉnh, thành phố theo 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; DTI 2020 cấp tỉnh trung bình là 0,3026 điểm. Còn DTI 2020 cấp bộ không đánh giá riêng theo các trụ cột như cấp tỉnh mà đánh giá chung, trong đó DTI của các bộ cung cấp dịch vụ công trung bình là 0,3982 điểm. DTI của các bộ không cung cấp dịch vụ công trung bình là 0,2342 điểm.

Bộ Tài chính dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số chuyển đổi số - DTI 2020
Bộ Tài chính dẫn đầu bảng xếp hạng nhất về DTI 2020 cấp bộ cung cấp dịch vụ công.

Đánh giá chung cho thấy, kết quả chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2020 đang trong giai đoạn bắt đầu. Việc chuyển đổi nhận thức và kiến tạo thể chế được thực hiện khá tốt để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp tham gia vào quá trình chuyển đổi số ngày càng thuận tiện.

Đến nay, 12/63 tỉnh, thành phố đã ban hành nghị quyết chuyển đổi số; 50/92 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã ban hành chương trình (hoặc kế hoạch) chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025.

Kết quả đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 nhằm cung cấp bức tranh tổng thể về chuyển đổi số ở Việt Nam năm 2020, đồng thời theo dõi, đánh giá, xếp hạng một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hằng năm của các bộ, tỉnh, thành phố để có giải pháp thúc đẩy trong thời gian tới.