Ngoài ra, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng âm 67,4 tỷ đồng, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính âm gần 40,3 tỷ đồng.

Theo đó, tổng lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của Cao su Đà Nẵng trong kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2021 âm hơn 159 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, Cao su Đà Nẵng đạt doanh thuần quý II/2021 là 1.205 tỷ đồng, tăng 52,7% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 2.117 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý II/2021 đạt 106,2 tỷ đồng, tăng hơn 121%; lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 170 tỷ đồng, tăng 99%.

Cao su Đà Nẵng hiện có vốn chủ sở hữu là 1.712,4 tỷ đồng, tổng tài sản 2.677,3 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn có xu hướng tăng trong nửa đầu năm 2021, trong khi tài sản dài hạn giảm.

Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn có xu hướng tăng rất mạnh tới 79,4% trong nửa đầu năm 2021, đạt giá trị 235 tỷ đồng vào giữa năm. Hàng tồn khi ghi nhận mức tăng 35% trong nửa đầu năm, đạt giá trị 1.064,5 tỷ đồng tại ngày 30/6/2021./.

Chí Tín