* CHG: Cty CP đầu tư và sản xuất Việt Hàn (Mã CK: CHG) thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/1/2014. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết. Nội dung: Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 2 năm 2014. Địa điểm thực hiện: thông báo sau.

* SDI: Cty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (Mã CK:SDI) thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/1/2014. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết. Nội dung: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 11/02/2014 đến ngày 11/03/2014. Địa điểm thực hiện: tại trụ sở Cty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng.

* GTA: Cty CP chế biến Gỗ Thuận An (Mã CK: GTA) thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/1/2014. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết. Nội dung: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013;Thống nhất tỷ lệ chia cổ tức năm 2013;Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. Thời gian: 18/03/2014. Địa điểm: Hội trường Nhà hàng Hồng Phú Thảo – 333 Đại lộ Bình Dương, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Hồng Quyên