Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, đối với dự án phát triển nhà ở thương mại, phát triển đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 10ha mà trong văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã thể hiện hình thức thực hiện về nhà ở xã hội thì chủ đầu tư phải thực hiện theo quy định trong văn bản đã ban hành.

Đối với dự án mà trong văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa rõ hình thức thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội thì giao cho Sở Xây dựng mời các chủ đầu tư lên làm việc để tham mưu UBND Thành phố có văn bản xác định rõ và thống nhất 1 trong 3 hình thức thực hiện về nghĩa vụ nhà ở xã hội tại dự án theo quy định của pháp luật.

Các dự án phát triển nhà ở thương mại, phát triển đô thị có quy mô sử dụng đất từ 2ha trở lên (thực hiện các thủ tục đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2020 và sau Nghị định số 49/2021/NĐ/CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ có hiệu lực) thì khi tham mưu phải trình UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo “gỡ khó” nghĩa vụ về nhà ở xã hội cho các dự án bất động sản
Nguồn cung thị trường nhà đất tại TP. Hồ Chí Minh trong những năm gần đây luôn hiếm hoi do một số vướng mắc liên quan đến chính sách đất đai chưa được tháo gỡ. Ảnh: Kỳ Phương.

Đồng thời, lãnh đạo Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư xác định rõ hình thức thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật được thể hiện trong quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cũng cho biết, phải thống nhất việc xác nhận nghĩa vụ hoàn thành nhà ở xã hội theo pháp luật về nhà ở trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, phát triển đô thị.

Trường hợp chủ đầu tư bàn giao quỹ đất nhà ở xã hội tại dự án thì việc xác nhận hoàn toàn được thông qua biên bản bàn giao quỹ nhà ở xã hội của chủ đầu tư cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Hồ Chí Minh quản lý, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì.

Trường hợp chủ đầu tư bàn giao quỹ nhà ở xã hội tương đương với giá trị quỹ đất thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội tại dự án thì việc xác nhận hoàn toàn được thông qua biên bản bàn giao quỹ nhà ở xã hội của chủ đầu tư cho Trung tâm Quản lý và Giám định xây dựng quản lý, Sở Xây dựng chủ trì.

Trường hợp, chủ đầu tư nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước thì trong quá trình xác định giá đất để chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án giá đất trình Hội đồng Thẩm định giá đất Thành phố thẩm định và trình UBND Thành phố phê duyệt. Trong phương án giá đất tách bạch rõ: “Giá trị quyền sử dụng đất được xác định trong toàn bộ dự án gồm 2 phần: Giá trị quyền sử dụng đất tương ứng phần diện tích đất ở thương mại và giá trị quyền sử dụng đất tương ứng phần diện tích đất nhà ở xã hội”.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh giao Cục Thuế Thành phố có trách nhiệm thu tiền và thông tin lại kết quả thực hiện nghĩa vụ tài chính theo từng nội dung đã được xác định giá để Sở Tài nguyên và Môi trường có cơ sở cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư dự án.

Ngoài ra, Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thống kê, tổng hợp số liệu về nguồn tiền thu được từ việc chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội bằng hình thức nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước./.