Ngày 01/04/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) đã có thông báo số 380/TB-SGDHCM về việc cổ phiếu của CtyCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền được giao dịch trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.

Trước đó, cổ phiếu của KDH bị rơi vào diện kiểm soát do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2012 là -55,51 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2013 là -124,55 tỷ đồng và tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 01/04/2014.

HSX cho biết, giá tham chiếu trong ngày giao dịch trở lại là giá đóng cửa của cổ phiếu KDH vào ngày 31/03/2014 (ngày giao dịch liền trước ngày bị tạm ngừng giao dịch). Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch trở lại: +/- 7% so với giá tham chiếu./.

Hồng Quyên