Đó là các quy định liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới; thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới; thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới. Quyết định mới của NHNN cũng quy định về thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.

Công bố một số thủ tục về ngoại hối tại đại lý đổi tiền khu vực biên giới
Công bố một số thủ tục về ngoại hối tại đại lý đổi tiền khu vực biên giới. Ảnh: T.L
Chính thức thực hiện quy định mới về thủ tục hành chính lĩnh vực ngoại hối Hướng dẫn mới về hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực tài chính

Các nội dung này nhằm thực hiện các quy định tại Nghị định 23/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ chi trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế.

Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 23 quy định về điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ (không bao gồm hoạt động đổi tiền của nước có chung biên giới); điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ bao gồm hoạt động trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ và hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ.

Nghị định này cũng điều chỉnh về điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới; hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới./.