Quyết định xử phạt nêu rõ, công ty bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn, theo quy định pháp luật. Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật về việc phát mãi tài sản theo Quyết định số 55/QĐ-CTHADS ngày 13/12/2017 của Cục Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản; biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Bên cạnh đó, công ty còn bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về triệu tập đại hội đồng cổ đông. Công ty không gửi phiếu biểu quyết kèm theo thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tổng mức phạt đối với công ty là 145 triệu đồng./.

Hồng Quyên