THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

1. Tên cơ quan, đơn vị: CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC HÀ NAM NINH.

- Địa chỉ: Khu Đô thị Đồng Quýt,Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

- Điện thoại: 0350.3845150, Fax 0350.3529969

2. Tên dự án: Mua vật tư phục vụ công tác chuyên môn

3. Quyết định phê duyệt giá gói thầu và kế hoạch đấu thầu : quyết định số 589/QĐ-CDTHNN ngày 24/10/2014 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

5. Tổng mức đầu tư: 511.920.000 đồng. (Năm trăm mười một triệu chín trăm hai mươi ngàn đồng)./.

6. Thời gian đăng tải kế hoạch đấu thầu: kể từ ngày 27/10/2014.

Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn

vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Cung cấp giá kê đa năng

108.000.000đồng (Một trăm linh tám triệu đồng)

Ngân sách Nhà nước năm 2014

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

01 bản báo giá

Chậm nhất đến ngày 10/11/2014

Hợp đồng trọn gói

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2

Gói thầu số 02: Cung cấp màng PVC

403.920.000đồng (Bốn trăm linh ba triệu chín trăm hai mươi ngàn đồng)

Ngân sách Nhà nước năm 2014

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

01 bản báo giá

Chậm nhất đến ngày 10/11/2014

Hợp đồng trọn gói

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Tổng cộng

511.920.000

CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Hoàng Văn Quyết

PV