Cục thuế Cao Bằng có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị cho Cục thuế tỉnh Cao Bằng, theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.

Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Cục thuế tỉnh Cao Bằng theo địa chỉ Km5 Phường Đề Thám Thị xã Cao Bằng tỉnh Cao Bằng. Điện thoại: 026 852730; Fax: 026 850861 và xẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá 500.000 đồng ( Năm trăm ngàn đồng chẵn - Việt nam đồng) tại địa chỉ nêu trên.

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 22 tháng 7 năm 2013 (trong giờ hành chính).

Hồ sơ mời thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 12.000.000 đồng ( Mười hai triệu đồng - Việt nam đồng ), hình thức bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng và phải gửi đến Cục thuế Cao Bằng theo địa chỉ Km5 Phường Đề Thám Thị xã Cao Bằng tỉnh Cao Bằng chậm nhất là trước 9h ngày 29 tháng 7 năm 2013.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 9h30 ngày 29 tháng 7 năm 2013 tại Hội trường Cục thuế tỉnh Cao Bằng.

Cục thuế Cao Bằng kính mời đại diện các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.