THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNH CẠNH TRANH

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ

- Tên gói thầu: Mua sắm, lắp đặt rèm gỗ trụ sở làm việc cho Cục Thuế tỉnh Phú Thọ

- Tên dự án: Mua sắm tài sản năm 2015

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

- Thời gian bán HSYC chào hàng từ ngày 12/2/2015 đến trước 7 giờ 30 ngày 26/2/2015 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSYC chào hàng:

+ Cục Thuế tỉnh Phú Thọ

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, xã Trưng Vương, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

- Điện thoại: 0210.3818657 / Fax: 0210.3846778

- Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000 đồng

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:

+ Cục Thuế tỉnh Phú Thọ

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, xã Trưng Vương, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

- Điện thoại: 0210.3818657 / Fax: 0210.3846778

- Thời điểm đóng thầu: 7giờ 30 ngày 26/2/2015./.

PV