- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế Quảng Trị

- Tên gói thầu: Xây dựng nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ (Gói thầu số 01).

- Tên dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn Ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thấu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: Từ 08 giờ 30’, ngày 11/11/2013 đến trước 08 giờ 30’, ngày 26/11/2013(trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị, Đường Hùng Vương, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 053.3855283. Fax: 053.3858996.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.

- Địa chỉ nhận HSDT: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị, Đường Hùng Vương- Phường Đông Lương- Thành phố Đông Hà- Tỉnh Quảng Trị.

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30’, ngày 26 tháng 11 năm 2013.

- Bảo đảm dự thầu: 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng) bằng thư bảo lãnh của một ngân hàng hoặc một tổ chức tài chính phát hành.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00’ ngày 26 tháng 11 năm 2013, tại Cục Thuế tỉnh Quảng Trị, Đường Hùng Vương, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.

Cục Thuế tỉnh Quảng Trị kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Đ.T