THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên bên mời thầu: Cục thuế tỉnh Lâm Đồng.

2. Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng.

3. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục thuế thành phố Đà lạt, tỉnh Lâm Đồng.

4. Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước với phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.

6. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ 8 giờ ngày 3/2/2015 đến trước 9 giờ ngày 14/2/2015 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục thuế tỉnh Lâm Đồng, số 1 Trần Phú TP. Đà Lạt, Lâm Đồng. Điện thoại: 063.3822090 / Fax 063.3822199.

8. Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ.

9. Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, số 1 đường Trần Phú TP. Đà Lạt-Lâm Đồng. Điện thoại: 063.3822090 / Fax 063.3822199.

10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ ngày 14/2/2015.

11. Bảo đảm dự thầu: 16.000.000 VNĐ, có thể nộp bằng tiền mặt hoặc thư bảo đảm của Ngân hàng và phải được gửi đến Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục thuế, tỉnh Lâm Đồng, số 1 Trần Phú, TP. Đà Lạt. Điện thoại: 063.3822090 / Fax 063.3822199.

12. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ ngày 14/2/2015 tại Cục thuế tỉnh Lâm Đồng, số 1 Trần Phú, TP. Đà Lạt. Điện thoại: 063.3822090 / Fax 063.3822199./.


PV