Theo quyết định ngày 11/2/2014, Ban kiểm soát là đơn vị thuộc bộ máy quản lý của VAMC, thực hiện kiểm tra, giám sát, kiểm soát, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật, quy định nội bộ, Điều lệ và nghị quyết, quyết định của đại diện Chủ sở hữu (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), Hội đồng thành viên.

Ban kiểm soát của VAMC có không quá 3 thành viên gồm Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát, làm việc theo chế độ chuyên trách và do Thống đốc NHNN bổ nhiệm, miễn nhiệm. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 3 năm. Các thành viên và trưởng ban không đồng thời giữ chức vụ quản lý, điều hành của VAMC.

Đồng thời, các thành viên ban kiểm soát phải công khai thông tin về các DN, tổ chức kinh tế mà mình và người có liên quan: là thành viên HĐQT, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát; đứng tên sở hữu vốn góp, cổ phần hoặc ủy quyền, ủy thác người khác đứng tên từ 5% vốn điều lệ trở lên.

Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động VAMC, phát hiện và kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý rủi ro, vi phạm pháp luật, quy định nội bộ, điều lệ VAMC và nghị quyết, quyết định của NHNN, Hội đồng thành viên. Giám sát hội đồng thành viên, tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành VAMC; Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động, báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của VAMC, báo cáo lên NHNN; thực hiện thẩm định việc xác định quỹ tiền lương thực hiện để báo cáo NHNN.

Trong trường hợp phát hiện có vi phạm về điều lệ VAMC thì phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng thành viên, trường hợp có vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật, ban kiểm soát phải báo cáo ngay với NHNN./.

Dương An