Thẩm định giá: Đúng – sai cần căn cứ vào pháp luật về giá
Tổ chức thành công Hội nghị thẩm định viên về giá ASEAN lần thứ 23
Quản lý chặt chẽ, ngăn chặn sai phạm trong lĩnh vực thẩm định giá

Công tác quản lý về thẩm định giá tiếp tục được tăng cường trên mọi mặt như: thường xuyên giám sát, kiểm tra việc chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá của các doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức; tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thẩm định giá...

Đã đình chỉ 6 doanh nghiệp thẩm định giá
Công tác quản lý về thẩm định giá tiếp tục được tăng cường. Ảnh: TL.

Cục Quản lý giá đã chủ động thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực thẩm định giá: cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; cập nhật thông tin về các doanh nghiệp và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề, kịp thời thông báo để đảm bảo hoạt động ổn định của các doanh nghiệp cũng như thị trường thẩm định giá.

Bộ Tài chính đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho 18 doanh nghiệp thẩm định giá, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho 78 doanh nghiệp thẩm định giá.

Về công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thẩm định giá, Bộ Tài chính đã thành lập 5 đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thẩm định giá đối với các doanh nghiệp thẩm định giá, tuy nhiên do dịch Covid – 19 có diễn biến phức tạp nên các đoàn kiểm tra đã phải hoãn nhiều lần.

Vì vậy, Cục Quản lý giá đã kết hợp kiểm tra (khi dịch bệnh được kiểm soát) với chấm điểm đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá, trong số các doanh nghiệp thuộc danh sách kiểm tra đã lựa chọn và yêu cầu 40 doanh nghiệp gửi hồ sơ về Cục, đồng thời cũng đã thực hiện kiểm tra trực tiếp được 3 doanh nghiệp thẩm định giá./.