Hỏi: Cử tri tỉnh Tây Ninh đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương lập phương án rà soát, sắp xếp trụ sở nhà, đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để xử lý trụ sở nhà đất dôi dư theo các hình thức phù hợp, tránh lãng phí trong việc quản lý tài sản công. Lý do, theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP thì việc sắp xếp các trụ sở nhà đất của các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh do bộ, ngành trung ương phê duyệt phương án sắp xếp.

Trả lời: Thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Bộ Tài chính đã và đang phối hợp với các bộ, ngành và địa phương thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất với vai trò là cơ quan phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc trung ương quản lý và nhà, đất của địa phương này trên địa bàn địa phương khác trên cơ sở đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các bộ, cơ quan trung ương và ý kiến của UBND cấp tỉnh; trong đó, có các cơ sở nhà, đất dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, góp phần quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả, tránh lãng phí nhà, đất và tháo gỡ vướng mắc, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật.

Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP. Bộ cũng đã có văn bản đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương quan tâm chỉ đạo các cơ quan có liên quan tập trung thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và kiểm tra tình hình thực tế thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, có văn bản đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện sắp xếp lại, xử lý tài sản công (nhà, đất, xe ô tô, máy móc, thiết bị) để bố trí sử dụng, xử lý tài sản dôi dư theo đúng tiêu chuẩn, định mức và quy định của pháp luật; chỉ đạo đẩy nhanh việc báo cáo kê khai, lập phương án xử lý đối với nhà, đất phải sắp xếp lại của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định...