Theo kết quả phát hành, số cổ phiếu đã bán cho cán bộ nhân viên cấp cao của công ty là 1.500 nghìn cổ phiếu, trong khi số cổ phiếu phân phối cho cán bộ nhân viên phổ thông chỉ là hơn 254 nghìn cổ phiếu.

Theo kết quả kinh doanh bán niên hợp nhất đã soát xét, Dược Cửu Long đạt doanh thu thuần 359 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 44,7 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh nửa đầu năm 2021 âm 133 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2021, công ty có tổng tài sản 1.901 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 983 tỷ đồng.

Công ty có giá trị tài sản ngắn hạn là 1.367 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp để khá nhiều tiền dưới dạng đầu tư tài chính ngắn hạn với giá trị riêng khoản này lên tới 789 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Các khoản phải thu ngắn hạn không lớn, với giá trị khoảng gần 236 tỷ đồng, nhưng tỷ trọng phải thu ngắn hạn khó đòi khá cao, giá trị lên tới gần 55 tỷ đồng.

Một số đối tác có nợ nần với Dược Cửu Long dẫn đến khó có khả năng thu hồi có Công ty Dược phẩm Thiên Sơn, Công ty Dược phẩm Hải Tâm, Công ty Dược quốc tế Thiên Đan, Công ty Dược phẩm TW 2 – Hà Nội… và một số đối tác là doanh nghiệp từ Singapore./.

Chí Tín