Theo báo cáo của HĐQT công ty ghi nhận, doanh thu hợp nhất năm 2020 đạt 6.236 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2019, trong đó riêng doanh thu bán phốt pho vàng đạt 2.939 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 47% tổng doanh thu và tăng 37% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 947 tỷ đồng, tăng 66% so với thực hiện năm 2019 và vượt 35% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Năm 2021, Hóa chất Đức Giang đặt mục tiêu đạt 7.552 tỷ đồng doanh thu, trong đó riêng mảng phốt pho vàng ước tính đạt 3.240 tỷ đồng doanh thu. Mảng phân DAP ước đạt 900 tỷ đồng doanh thu và phân bón MAP dự kiến đạt 800 tỷ đồng doanh thu… Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.100 tỷ đồng, tăng 16% so với lợi nhuận đạt được năm 2020. Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 30%.

Với kết quả đạt được, DGC trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, trong đó dành hơn 446 tỷ đồng chia cổ tức tỷ lệ 30%. Trong đó, công ty đã chi 223 tỷ đồng tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%. Số còn lại sẽ phát hành hơn 22,3 triệu cổ phiếu tỷ lệ 15% trả cho cổ đông./.

Hồng Quyên