ban cán sự Bộ Tài chính

Đồng chí Ngô Xuân Lịch và đồng chí Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị. Ảnh: DTH

Đồng chí Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng Đoàn Kiểm tra chủ trì buổi làm việc. Về phía Bộ Tài chính có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và các đồng chí thành viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính.

Nội dung chính của hội nghị gồm: Thứ nhất, đánh giá kết quả quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương.

Thứ hai, việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 84-HD/BTGĐTW ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương về việc xây dựng báo cáo tự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 (gọi tắt là Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị).

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Ngô Xuân Lịch cho biết, trên cơ sở kết quả được thể hiện trong báo cáo của Đoàn Kiểm tra, Đoàn ghi nhận và đánh giá cao trách nhiệm chính trị và quyết tâm của ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính trong việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03, nhất là trong điều kiện thời gian qua Bộ Tài chính có sự thay đổi về Lãnh đạo Bộ.

Theo đồng chí Ngô Xuân Lịch, việc quán triệt, triển khai kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 được Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính tiến hành dân chủ, thẳng thắn, chân tình và trách nhiệm, đoàn kết và cơ bản đạt yêu cầu. Sau khi kiểm điểm, Ban Cán sự Đảng, các cấp uỷ đảng trực thuộc Bộ Tài chính đã xây dựng kế hoạch và lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt với nhiều nội dung, giải pháp đồng bộ, hiệu quả, bao gồm cả giải pháp trước mắt và lâu dài để khắc phục hạn chế, khuyết điểm, qua đó đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đối với công tác triển khai, thực hiện Chỉ thị số 03, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ nghiêm túc; bám sát chức năng nhiệm vụ, lựa chọn nội dung hình thức phù hợp, sáng tạo, hiệu quả, sát với tính chất, đặc thù của ngành Tài chính. Qua theo dõi, kiểm tra, có thể khẳng định Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính là một trong những đơn vị triển khai tốt Chỉ thị 03 trong các Bộ, ngành Trung ương. Với các nội dung, hình thức sáng tạo, hiệu quả, có thể nói thông qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến tích cực về trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, tính tiền phong, gương mẫu trong cuộc sống, sinh hoạt; xuất hiện nhiều tập thể điển hình, tấm gương tiêu biểu, có sức lan toả tốt.

Để tiếp tục đưa Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 03 tiếp tục đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng các tổ chức Đảng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, Thay mặt Đoàn Kiểm tra, đồng chí Ngô Xuân Lịch đề nghị ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt một số nội dung cơ bản sau:

Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức Đảng trực thuộc quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03, làm cho mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, mục đích, yêu cầu, nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 03.

Hai là, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Ba là, nghiên cứu hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về quản lý ngân sách, quản lý tài sản công, quản lý giá, quản lý tài chính doanh nghiệp, quản lý thị trường vốn,…

Bốn là, tiếp tục thực hiện linh hoạt, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động.

Năm là, chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức Đảng trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 03.

Trước đó, Đoàn Kiểm tra của Ban Bí thư đã có kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) và Chỉ thị 03 tại Đảng ủy Bộ Tài chính; các Đảng uỷ cơ quan Tổng cục Hải quan và Kho bạc Nhà nước./.

Đ.T (Theo mof.gov.vn)