Theo dự thảo thông tư, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện tổng hợp, phân tích dự báo giá thị trường và xây dựng báo cáo giá thị trường tổng hợp trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khi có yêu cầu.

Ngoài ra, báo cáo tổng hợp phục vụ họp Ban chỉ đạo điều hành giá trình Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá; báo cáo tổng hợp giá thị trường của các địa phương trên cả nước định kỳ gửi Thủ tướng Chính phủ và công khai thông tin giá cả thị trường tới các Sở Tài chính, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính, các cơ quan khác có liên quan để cung cấp thông tin phục vụ quản lý, điều hành vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Tết Nguyên đán chưa tới, giá cả đã rục rịch tăng
Công tác dự báo giá cả thị trường góp phần quan trọng vào công tác bình ổn giá.

Các bộ, ngành chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan thực hiện tổng hợp, phân tích dự báo giá thị trường và xây dựng báo cáo giá thị trường chuyên đề thuộc lĩnh vực quản lý trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khi có yêu cầu; định kỳ hoặc đột xuất gửi báo cáo cho Bộ Tài chính theo quy định tại thông tư này để tổng hợp phục vụ họp Ban Chỉ đạo điều hành giá.

UBND cấp tỉnh thực hiện tổng hợp, phân tích dự báo giá thị trường và xây dựng báo cáo giá thị trường thuộc địa bàn quản lý trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá khi có yêu cầu.

Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tổng hợp, phân tích dự báo giá thị trường và xây dựng báo cáo giá thị trường gửi Bộ Tài chính theo kỳ báo cáo quy định tại thông tư này; báo cáo giá thị trường trình UBND tỉnh khi có yêu cầu.

Căn cứ yêu cầu, tính chất của nhiệm vụ tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường, cơ quan thực hiện tổng hợp phân tích, dự báo giá thị trường có trách nhiệm bố trí nguồn kinh phí quản lý hành chính của mình để chi cho các hoạt động tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường.

Công tác này để phục vụ xây dựng báo cáo giá thị trường phục vụ công tác quản lý, điều hành giá của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo điều hành giá, ủy ban nhân dân tỉnh và phục vụ báo cáo giá thị trường của địa phương gửi Bộ Tài chính theo quy định tại thông tư này.

Dự thảo thông tư nêu rõ mức chi được thực hiện theo chế độ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và một số mức chi được áp dụng.

Cụ thể như sau: Cán bộ được phân công nhiệm vụ thu thập giá thị trường trực tiếp được hưởng tiền công tác phí khoán theo tháng theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Mức tiền họp tại các cuộc họp phục vụ xây dựng báo cáo giá thị trường: Chủ trì, mức chi 150.000 đồng/người/cuộc họp; các thành viên tham dự, mức chi 100.000 đồng/người/cuộc họp.

Mức chi xây dựng các báo cáo giá thị trường: Báo cáo giá thị trường chuyên đề định kỳ, đột xuất của các bộ, ngành và báo cáo giá thị trường của địa phương: 1.200.000 đồng/báo cáo.

Báo cáo giá thị trường tổng hợp định kỳ và đột xuất của Bộ Tài chính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, báo cáo phục vụ họp Ban Chỉ đạo điều hành giá, mức chi 8.000.000 đồng/báo cáo./.