Cụ thể tại văn bản này, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán đến hết ngày 31/12/2014 đối với số vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013 chưa giải ngân hết của của Dự án hợp phần đền bù di dân tái định cư thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phó Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo chủ đầu tư dự án khẩn trương thực hiện và giải ngân số vốn đã được gia hạn nêu trên./.

H.C