Quyết định này thực hiện giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2023.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện giám sát tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.

Giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2023
Ảnh: Minh họa

Thực hiện phương thức giám sát trực tiếp và gián tiếp. Giám sát gián tiếp theo các nội dung quy định tại khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều 51 Luật số 69/2014/QH13.

Giám sát trực tiếp: Nội dung giám sát tập trung vào phạm vi đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; việc quyết định chủ trương đầu tư, trình tự, thủ tục quyết định đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; việc thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu trong đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.

Đối tượng giám sát là các cơ quan đại diện chủ sở hữu báo cáo có phát sinh đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2023.

Bộ Tài chính giao Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện giám sát đối với các trường hợp có báo cáo phát sinh đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Các cơ quan đại diện chủ sở hữu (bao gồm cả các cơ quan đại diện chủ sở hữu không gửi báo cáo) chịu trách nhiệm thực hiện giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, lập Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2023 và gửi về Bộ Tài chính theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Theo đó, khối Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: thực hiện giám sát: Công ty mẹ - Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc; Công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam; Công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (Bộ Giao thông vận tải).

Ngoài ra, giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2023 đối với: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Bên cạnh đó, giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2023 đối với một số công ty tại các tỉnh Hậu Giang, Đà Nẵng, Bình Định, Ninh Thuận, An Giang, Quảng Nam.