Trai phieu

Đại diện lãnh đạo HNX, KBNN, VSD ký kết thỏa thuận.

Tham dự hội nghị có đại diện Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Hiệp hội trái phiếu Việt Nam, các quỹ đầu tư cùng các thành viên thị trường TPCP.

Đây là hội nghị phổ biến và hướng dẫn thực hiện cho các thành viên thị trường TPCP về các quy định mới tại các Thông tư 99, 100, 111/2015/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành về việc hướng dẫn phát hành TPCP, TPCP bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương trong nước.

Để triển khai thực hiện các Thông tư 99, 100, 111/2015/TT-BTC, ngày 20.8.2015, Bộ Tài chính đã có văn bản chỉ đạo số 11451/BTC-TCNH tiếp tục giao HNX cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu phát hành TPCP, TPCP bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại Sở theo quy định tại các thông tư trên.

Cũng tại hội nghị, HNX đã công bố kế hoạch hỗ trợ nhà đầu tư đặt thầu qua hệ thống giao dịch trái phiếu chính phủ trực tuyến EBTS trong tháng 12.2015; cung cấp thêm thông tin tổng hợp về phát hành, giao dịch và niêm yết tới thành viên và nhà đầu tư trong tháng 12.2015; phát triển hoạt động cung cấp thông tin tự động bằng email và SMS trong năm 2016.

Trong khuôn khổ hội thảo, HNX, KBNN, VSD đã tiến hành ký kết biên bản thỏa thuận ba bên, cam kết phối hợp một cách hiệu quả trong việc thực hiện quy trình đấu thầu, niêm yết và giao dịch trái phiếu.

Theo đó, ba điểm đáng chú ý của quy trình phối hợp này gồm: KBNN sẽ công bố kế hoạch phát hành trái phiếu vào tháng đầu tiên của quý; giảm thời gian đưa trái phiếu lên giao dịch xuống còn 2 ngày sau ngày đấu thầu; đưa trái phiếu phát hành bằng hình thức bán lẻ vào niêm yết và giao dịch vào ngày làm việc thứ 2 sau ngày phát hành trái phiếu./.

Duy Thái