Văn bản do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp và cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng hiện hành.

Trường hợp cần phải sửa đổi, bổ sung Điều 45 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường (BVMT) cho phù hợp thì báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Trước đó, ngày 14/2/2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2015/NĐ-CP (Nghị định 19) quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Tại khoản 2 Điều 45 Nghị định có quy định: “Thủ tướng Chính phủ quy định ưu đãi thuế giá trị gia tăng đối với một số sản phẩm, dịch vụ bảo vệ môi trường đặc thù''.

Trong văn bản gửi giữa tháng 7/2015, báo cáo Chính phủ việc triển khai thực hiện nội dung này, Bộ Tài chính cho biết, Nghị định 19 chỉ có quy định danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi hỗ trợ; không có quy định cụ thể về "một số sản phẩm, dịch vụ bảo vệ môi trường đặc thù".

Tại văn bản này, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện thuế GTGT đối với sản phẩm, dịch vụ BVMT theo quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Lý do, Bộ Tài chính thấy rằng chính sách thuế GTGT đối với các sản phẩm, dịch vụ BVMT đã được quy định cụ thể tại Luật thuế GTGT hiện hành và thuộc thẩm quyền Quốc hội.

Đặc biệt, pháp luật thuế GTGT đã có quy định tất cả tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư công trình, hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ về BVMT đáp ứng và được cấp chứng nhận giảm phát thải đều không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT khi chuyển nhượng quyền phát thải (thuế GTGT đầu vào được kê khai, khấu trừ và hoàn thuế theo quy định).

Hoạt động bảo vệ môi trường tại khoản 2 Điều 38 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP và mục 9 Phụ lục III Nghị định số 19 đã được quy định thuộc đối tượng không chịu thuế hoặc mức thuế suất 5% (là mức thấp - ưu đãi)./.

N.P