g

Câu hỏi: Tôi đồng thời có khoản tiền gửi tiết kiệm thông thường và tài khoản tiền gửi thông qua các phương tiện điện tử tại cùng một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi đó được cơ quan chức năng xác định là mất khả năng chi trả tiền hoặc phá sản thì số tiền bảo hiểm được trả được tính như thế nào?

Trả lời: Tiền gửi thuộc đối tượng được bảo hiểm tiền gửi (BHTG), không phân biệt hình thức gửi tiền trực tuyến hay gửi tiền trực tiếp, đều được bảo hiểm. Hạn mức, hay số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm (bao gồm cả gốc và lãi) của một người tại một tổ chức tham gia BHTG (không phân biệt hình thức gửi tiền) tối đa bằng hạn mức trả tiền bảo hiểm được Thủ tướng Chính phủ quy định tại từng thời kỳ.

Trong đó, theo quy định tại Điều 18 và Điều 19 Luật BHTG, Tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia BHTG dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức tiền gửi khác theo quy định của Luật các TCTD, trừ các loại tiền gửi sau đây:

- Tiền gửi tại tổ chức tín dung (TCTD) của cá nhân là người sở hữu trên 5% vốn điều lệ của chính TCTD đó.

- Tiền gửi tại TCTD của cá nhân là thành viên hội đồng thành viên, thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, tổng giám đốc (giám đốc), phó tổng giám đốc (phó giám đốc) của chính TCTD đó; tiền gửi tại chi nhánh ngân hàng nước ngoài của cá nhân là tổng giám đốc (giám đốc), phó tổng giám đốc (phó giám đốc) của chính chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó.

- Tiền mua các giấy tờ có giá vô danh do tổ chức tham gia BHTG phát hành.”

Ngoài ra, tiền gửi không phải bằng Đồng Việt Nam, tiền gửi tiết kiệm bắt buộc theo quy định của tổ chức tài chính vi mô (TCVM), tiền gửi không phải của cá nhân thì không được bảo hiểm./.

BHTGVN