Hà Nội ban hành kế hoạch kiểm tra các dự án đầu tư công
Hà Nội sẽ kiểm tra các dự án đầu tư công trong năm 2024. Ảnh: TL

Kế hoạch nhằm tổ chức kiểm tra, đánh giá các dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ; Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 và các quy định của pháp luật khác có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư các chương trình, dự án đầu tư, đảm bảo các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Bên cạnh đó, thông qua kiểm tra, nhằm phát hiện những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để có giải pháp kịp thời tháo gỡ, kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý những vướng mắc, phát sinh đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, dự án.

Theo danh mục cũ, cơ quan chức năng sẽ tổ chức kiểm tra các dự án thuộc danh mục kế hoạch kiểm tra, đánh giá dự án năm 2023, gồm 28 dự án đầu tư công, dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công và 22 dự án vốn ngoài ngân sách.

Năm 2024, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công của TP. Hà Nội là 81.033 tỷ đồng (gấp 1,72 lần so với đầu năm 2023), trong đó đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất là 36.100 tỷ đồng (gấp 2,24 lần so với kế hoạch năm 2023 giao đầu năm).

Danh mục dự án mới sẽ tổ chức kiểm tra các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền phê duyệt của cấp thành phố, gồm 30 dự án (lĩnh vực giao thông vận tải 15 dự án; lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 9 dự án; lĩnh vực văn hóa, xã hội 5 dự án; lĩnh vực tái định cư 1 dự án).

Thành phố cũng kiểm tra nhóm dự án ngân sách thành phố hỗ trợ 18 huyện, thị xã thuộc Kế hoạch triển khai xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022 - 2025...

Bên cạnh đó, nhóm 19 dự án vốn ngoài ngân sách cũng có trong kế hoạch kiểm tra lần này. Trong đó: Lĩnh vực dịch vụ thương mại, khách sạn 5 dự án; hạ tầng kỹ thuật 7 dự án; giáo dục đào tạo 3 dự án; đô thị, nhà ở 4 dự án.

Đối với các dự án thực hiện đánh giá đầu tư, UBND TP. Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đánh giá hiệu quả của 2 dự án: cải tạo, nâng cấp Trạm bơm tiêu Đầm Buộm (huyện Chương Mỹ) và dự án cải tạo Trạm bơm tiêu Săn (huyện Thạch Thất).

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương, Tài nguyên và môi trường, y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa - thể thao thực hiện nghiêm túc việc lựa chọn 02 dự án thuộc lĩnh vực ngành quản lý, tổ chức đánh giá hiệu quả đầu tư hoặc đánh giá tác động của dự án theo quy định của Nghị định số 29/2021/NĐ-CP và Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND của UBND thành phố. Các dự án đầu tư công, dự án PPP và dự án vốn nhà nước ngoài đầu tư công khi điều chỉnh dự án làm thay đổi địa điểm, mục tiêu, quy mô, tăng tổng mức đầu tư phải thực hiện công tác kiểm tra trước khi điều chỉnh dự án theo quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP.