Hà Nội phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, tài sản công
Hà Nội phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, tài sản công. Ảnh: TL

Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp I thanh lý tài sản có nguyên giá từ 500 triệu đồng

Nghị quyết quy định về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công và thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của TP. Hà Nội. Nguyên tắc chung của nghị quyết là đảm bảo quy định rõ thẩm quyền, rõ đối tượng, rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao…

Theo đó, tại nghị quyết đã quy định cụ thể thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công và việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ. Cụ thể, thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công quy định: Chủ tịch UBND TP. Hà Nội quyết định mua sắm tài sản là nhà, đất thuộc trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp và tài sản khác gắn liền với đất; xe ô tô tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng các nguồn vốn (nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; nguồn thu từ phí được khấu trừ hoặc để lại theo quy định của pháp luật về phí; nguồn thu hoạt động sự nghiệp, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ phúc lợi, quỹ khác theo quy định của pháp luật tại đơn vị sự nghiệp công lập; các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định) quyết định mua sắm các tài sản khác và quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ…

Đối với tài sản công và hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục mua sắm tập trung (cấp quốc gia hoặc cấp thành phố), các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện theo quy định của trung ương và thành phố về mua sắm tập trung.

Nghị quyết cũng quy định thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản công. Theo đó, Giám đốc Sở Tài chính quyết định thanh lý tài sản công là xe ô tô tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp thành phố là đơn vị dự toán cấp I; chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã quyết định thanh lý tài sản công là nhà thuộc trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp và các tài sản khác gắn liền với đất; tài sản công khác (không bao gồm xe ô tô) có nguyên giá từ 500 triệu đồng/1 đơn vị tài sản trở lên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý…

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản công quyết định thanh lý tài sản công khác (không bao gồm: nhà thuộc trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp và các tài sản khác gắn liền với đất; xe ô tô) có nguyên giá dưới 500 triệu đồng/1 đơn vị tài sản…

Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư quyết định thanh lý tài sản công khác (không bao gồm: tài sản là nhà thuộc trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp và các tài sản khác gắn liền với đất; xe ô tô).

Hà Nội phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, tài sản công
Việc HĐND TP. Hà Nội ban hành nghị quyết đã đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền cho thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công. Ảnh: TL

Nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu

Đáng chú ý, nghị quyết cũng quy định về thẩm quyền quyết định thuê tài sản và bán tài sản công.

Cụ thể, thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp thành phố là đơn vị dự toán cấp I; chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã quyết định việc thuê tài sản là nhà, đất sử dụng làm trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp và tài sản khác gắn liền với đất; xe ô tô phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý từ các nguồn vốn.

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng các nguồn vốn (nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; nguồn thu từ phí được khấu trừ hoặc để lại theo quy định của pháp luật về phí; nguồn thu hoạt động sự nghiệp; quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ phúc lợi, quỹ khác theo quy định của pháp luật tại đơn vị sự nghiệp công lập; các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định) quyết định thuê tài sản khác.

Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên quyết định việc thuê tài sản là nhà, đất sử dụng làm trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp và tài sản khác gắn liền với đất; xe ô tô và tài sản khác từ các nguồn vốn (bao gồm: nguồn thu hoạt động sự nghiệp; quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ phúc lợi, quỹ khác theo quy định của pháp luật tại đơn vị sự nghiệp công lập; các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định) trừ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Nghị quyết gồm 4 chương, 16 điều, trong đó, thay đổi so với Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 và Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 18/12/2021 của HĐND thành phố: 04 chương: giữ nguyên kết cấu các chương, chỉ thay đổi tên Chương IV từ “Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị” thành “Tổ chức thực hiện”; 16 Điều: giữ nguyên kết cấu 14 Điều (từ Điều 1 đến Điều 14); gộp 02 Điều (15 và 16 tại Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị) thành Điều 15 và bổ sung Điều 16 quy định về xử lý chuyển tiếp.

Đối với thẩm quyền quyết định bán tài sản công, nghị quyết cũng nêu rõ, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội quyết định bán đấu giá tài sản là nhà, đất thuộc trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp và các tài sản khác gắn liền với đất; xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Theo đó, đối với tài sản là nhà, đất thuộc trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp và các tài sản khác gắn liền với đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố có nguyên giá theo sổ kế toán từ 200 tỷ đồng trở lên (bao gồm cả giá trị quyền sử dụng đất)/1 đơn vị tài sản, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội xin ý kiến Thường trực HĐND thành phố về chủ trương trước khi quyết định bán đấu giá theo quy định và báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp gần nhất...

Đánh giá ý nghĩa của nghị quyết, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Mai Công Quyền nhấn mạnh, những nội dung trong nghị quyết là cần thiết và cấp bách nhằm sửa đổi, bổ sung các nội dung còn chưa phù hợp với thực tiễn, tuân thủ theo các quy định mới của trung ương.

Việc HĐND TP. Hà Nội ban hành nghị quyết đã đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền cho thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc xem xét, quyết định các nội dung liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài sản công, nâng cao hơn tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị; hiệu quả sử dụng tài sản công tại các đơn vị được nâng cao hơn, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước và Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 của HĐND thành phố về việc thông qua Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn TP. Hà Nội.

Để triển khai nghị quyết hiệu quả, theo HĐND TP. Hà Nội, từng cơ quan, tổ chức, đơn vị cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan thực hiện theo đúng thẩm quyền đã được thành phố phân cấp và bảo đảm đúng quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đấu thầu, các quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời, các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công của thành phố. Đặc biệt là cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát định kỳ, chuyên đề và đột xuất trong công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công sao cho minh bạch, hiệu quả, tiết kiệm và tránh lãng phí không cần thiết.