Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa ban hành liên tiếp hai quyết định về việc cảnh cáo đối với 2 công ty chứng khoán do có sai sót trong giao dịch, dẫn tới việc phải sửa lỗi giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX).

Cụ thể, VSD cảnh cáo CtyCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam do có sai sót tại ngày giao dịch 8/5/2014 dẫn tới việc phải sửa lỗi giao dịch trên HSX; cảnh cáo CtyCP Chứng khoán ACB do có sai sót tại ngày giao dịch 9/5/2014 dẫn tới việc phải sửa lỗi giao dịch trên HSX.

Quyết định cảnh cáo của VSD cũng nêu rõ 2 công ty trên có trách nhiệm tăng cường việc kiểm soát trong hoạt động chứng khoán, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành để hạn chế sai sót dẫn tới việc sửa lỗi giao dịch./.

Hồng Quyên