KBNN Hải Dương

Khách hàng đối chiếu số liệu chi ngân sách nhà nước tại KBNN Hải Dương. Ảnh: H.T

Để tổ chức triển khai tốt việc lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) trên địa bàn tỉnh Hải Dương cho năm tài chính 2019, ngay từ tháng 1/2020, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hải Dương và các đơn vị KBNN trực thuộc đã có công văn gửi cơ quan tài chính đồng cấp đề nghị cung cấp danh sách các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp huyện, xã và ngân sách cấp tỉnh để rà soát, bổ sung thêm các đơn vị mới, đóng ngừng hoạt động đối với các đơn vị bị sáp nhập và giải thể để KBNN Hải Dương kịp thời sửa đổi, cập nhật trên hệ thống Tổng kế toán nhà nước.

Tháng 4/2020, KBNN Hải Dương đã có văn bản đôn đốc các đơn vị dự toán cấp I, cơ quan tài chính và cơ quan thuế thực hiện gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính cho KBNN theo quy định. Đồng thời, rút kinh nghiệm từ lần lập BCTCNN cho năm tài chính 2018, KBNN Hải Dương đã phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh Hải Dương trong việc cung cấp số liệu liên quan; đặc biệt là phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Giao thông vận tải Hải Dương, trong việc cung cấp số liệu về tài sản công do 2 ngành này quản lý.

Với sự nỗ lực này, đến ngày 15/11/2020, KBNN Hải Dương đã hoàn thành việc lập BCTCNN tỉnh của năm 2019 trên cơ sở tổng hợp từ 1.235 báo cáo của các đơn vị dự toán cấp I. Báo cáo này đã kịp thời được trình UBND tỉnh Hải Dương trong tháng 11/2020 để báo cáo HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2020 vừa qua./.

Vân Hà