Trong tổng thu nói trên, thu nội địa ước đạt 2.263,42 tỷ đồng, tăng 11,3%, đạt 25,1% dự toán HĐND thành phố giao; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt gần 6.887 tỷ đồng, tăng 3%, đạt 19,6% dự toán năm.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực DNNN trung ương 432,9 tỷ đồng, đạt 23,4% dự toán năm; thu từ khu vực DNNN địa phương 230,3 tỷ đồng, tăng 24,6%, đạt 25,6% dự toán năm; thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài 485,8 tỷ đồng, tăng 14,1%, đạt 27,2% dự toán năm; khu vực ngoài quốc doanh 505,7 tỷ đồng, tăng 16,7%, đạt 26% dự toán năm; thuế thu nhập cá nhân 209,2 tỷ đồng, giảm 17,5%, đạt 34,9% dự toán năm...

Theo Sở Tài chính Hải Phòng, tổng chi cân đối ngân sách địa phương quý I/2014 ước tính 2.096,1 tỷ đồng, đạt 22,1% dự toán năm, trong đó: chi đầu tư xây dựng cơ bản 234 tỷ đồng; chi thường xuyên hơn 1.843 tỷ đồng.../.

Trung Kiên