Hải quan phấn đấu tăng số lượng dịch vụ công trực tuyến có giao dịch thanh toán trực tuyến
Hải quan phấn đấu tăng số lượng dịch vụ công trực tuyến có giao dịch thanh toán trực tuyến

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tổ chức quán triệt nội dung Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1507/QĐ-BTC của Bộ Tài chính đến các đơn vị, cán bộ công chức, viên chức thuộc quyền quản lý nhằm nắm rõ mục đích, yêu cầu, đối tượng, phương pháp thực hiện, đánh giá, xếp loại của Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp (DN), từ đó xác định rõ nhiệm vụ thường xuyên cải thiện nâng cao chỉ số phục vụ người dân và DN.

Các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, đơn vị phụ trách thủ tục hành chính thuộc tổng cục tham mưu thực hiện đúng thời hạn công bố thủ tục hành chính, công bố đầy đủ bộ phận tạo thành của thủ tục hành chính, cập nhật thủ tục hành chính và cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính đúng thời hạn quy định, đầy đủ nội dung chi tiết của thủ tục hành chính như được công bố; chuẩn hóa dữ liệu thủ tục hành chính và mẫu kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị cần rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật hải quan theo hướng tăng cường quy định thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử, sử dụng dữ liệu dân cư được chia sẻ từ Bộ Công an và sử dụng lại thông tin, dữ liệu đã được số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đối với các đơn vị tiếp nhận, thực hiện thủ tục hành chính, Tổng cục Hải quan yêu cầu công khai thủ tục hành chính theo quy định; tích hợp, đồng bộ dữ liệu đầy đủ, chính xác, thường xuyên, liên tục giữa Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính, Cổng dịch vụ công Bộ Tài chính và các hệ thống công nghệ thông tin giải quyết thủ tục hành chính của ngành Hải quan với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Các đơn vị trong toàn ngành cần triển khai giải pháp đồng bộ đảm bảo điều kiện kỹ thuật cần thiết để các hệ thống công nghệ thông tin giải quyết thủ tục hành chính của ngành Hải quan hoạt động liên tục, ổn định.

Đồng thời, tăng số lượng thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến có giao dịch thanh toán trực tuyến; tăng số lượng ngân hàng thương mại ký kết thỏa thuận phối hợp thu với cơ quan hải quan; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cá nhân, tổ chức DN thực hiện thủ tục hành chính theo phương thức trực tuyến cũng như lợi ích của thanh toán trực tuyến.

Các đơn vị cũng cần xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính đảm bảo đúng căn cứ pháp lý, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định./.