HN

Các cán bộ, đảng viên ngành Tài chính tham dự Hội nghị tại điểm cầu trụ sở Bộ Tài chính sáng 27/3.

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 09-KH/BTGTW ngày 18/3/2021 về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban Tuyên giáo Trung ương; Công văn số 147-CV/ĐUK ngày 22/3/2021 của Đảng uỷ Khối các cơ quan trung ương và Kế hoạch số 04-KH/ĐU ngày 23/3/2021 của Đảng uỷ Bộ Tài chính về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng uỷ Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, họp tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIII đến cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Cụ thể, Đảng uỷ Bộ Tài chính tổ chức 6 điểm cầu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII. Trong đó, tại Toà nhà trụ sở Bộ có 2 điểm cầu với 983 đảng viên tham dự. 4 điểm cầu khác được tổ chức tại Tổng cục Thuế ; Tổng cục Hải quan; Kho bạc Nhà nước và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính là Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

TT
Hội nghị nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức trung ương truyền đạt về Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/3 với điểm cầu chính tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội và điểm cầu tại các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; điểm cầu các bộ, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương và điểm cầu ở các cấp cơ sở ở những nơi đủ điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật. Ước tính, có hơn 959 nghìn cán bộ, đảng viên ở 7.439 điểm cầu từ Trung ương tới cơ sở trên toàn quốc tham gia Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đã truyền đạt các báo cáo chuyên đề, gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia...

TT
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu phòng 625, trụ sở Bộ Tài chính

Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức; nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Dương An