HĐND TP. Hồ Chí Minh thông qua nghị quyết thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp. Ảnh CTV

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP.HCM đã thông qua dự thảo nghị quyết mới của HĐND thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết 98. Theo đó, HĐND TP.HCM quyết nghị, với tinh thần đồng tâm hiệp lực, sẵn sàng tâm thế để cụ thể hóa từng cơ chế, chính sách nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết 98 góp phần giữ vững vai trò đầu tàu phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thành phố, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước.

HĐND TP. Hồ Chí Minh thông qua nghị quyết thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã trình bày tờ trình về ban hành nghị quyết của HĐND TP.HCM. Ảnh: CTV

HĐND TP.HCM thực hiện đầy đủ, trách nhiệm, tạo sự thống nhất trong nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Nghị quyết 98; phát huy tối đa nguồn lực, sức mạnh của nhân dân và thống nhất trong hành động của toàn thể các đại biểu HĐND TP.HCM; thể chế hóa, xem xét thông qua các nội dung thuộc nhiệm vụ và thẩm quyền của HĐND TP.HCM nêu tại nghị quyết thành các chủ trương, chính sách cụ thể, thiết thực. Qua đó, nghị quyết nhằm tạo bước chuyển biến có tính đột phá, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, thúc đẩy TP.HCM phát triển nhanh, bền vững; đồng thời giám sát việc triển khai thực hiện của UBND TP.HCM và các đơn vị có liên quan.

Theo nghị quyết, HĐND TP.HCM triển khai 14 nội dung thuộc trách nhiệm và 13 nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND TP.HCM được quy định tại Nghị quyết 98. Trong đó, HĐND TP.HCM ban hành tiêu chí, điều kiện, mức hỗ trợ, nội dung, thời gian hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm. Quy định quy mô, tổng mức đầu tư tối thiểu của các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư trong lĩnh vực y tế, giáo dục – đào tạo, thể thao, văn hoá.

Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND TP.HCM phải tuân thủ các nguyên tắc được quy định tại Nghị quyết 98; đồng thời đánh giá tác động cụ thể, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận xã hội; tổ chức lấy ý kiến nhân dân bằng các hình thức thích hợp.

Đồng thời, nghị quyết cũng yêu cầu phát huy vai trò phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; lắng nghe ý kiến chuyên gia, nhà khoa học trước khi trình HĐND TP.HCM ban hành cơ chế, chính sách đặc thù phát triển theo nghị quyết của Quốc hội. Có giải pháp tạo cơ chế thu hút nguồn lực toàn xã hội để TP.HCM phát triển nhanh và bền vững; bảo đảm cơ chế, chính sách được ban hành đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển nhanh hơn, bền vững hơn vì cả nước; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện; tăng tính đồng thuận của nhân dân, hạn chế tối đa việc khiếu nại, khiếu kiện của người dân./.

HĐND TP đề nghị UBND TP.HCM thường xuyên rà soát các quy định khác nhau giữa Nghị quyết 98 với luật, nghị quyết khác của Quốc hội về cùng một vấn đề, để đề xuất HĐND TP.HCM xem xét, áp dụng theo quy định của Nghị quyết 98. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật khác có quy định cơ chế, chính sách ưu đãi hoặc thuận lợi hơn Nghị quyết 98 thì đề xuất HĐND TP.HCM xem xét, quyết định việc áp dụng mức ưu đãi có lợi nhất.