Cụ thể, số liệu tại bảng cân đối kế toán của HMG phải điều chỉnh tăng tổng tài sản và tổng nguồn vốn thêm hơn 522 triệu đồng so với số đã báo cáo.

HMG “đảo lộn” số liệu báo cáo tài chính sau khi có kết luận Kiểm toán Nhà nước
HMG “đảo lộn” số liệu báo cáo tài chính sau khi có kết luận Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: T.L
Đào tạo nhân lực kế toán, kiểm toán: “Lợi ích kép” từ phối hợp giữa doanh nghiệp và nhà trường Kế toán, kiểm toán và tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế số Phân tích dữ liệu trong kiểm toán báo cáo tài chính

Số liệu về thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước điều chỉnh tăng thêm gần 912 triệu đồng sau kiểm toán; phải trả ngắn hạn khác giảm 475 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối điều chỉnh từ lức âm hơn 5 tỷ đồng sang âm hơn 4,93 tỷ đồng.

Phải thu ngắn hạn của khách hàng sau kiểm toán là hơn 104 tỷ đồng, tăng thêm 866 triệu đồng so với số đã báo cáo; dự phòng phải thu ngắn hạn khó đó là gần 40,6 tỷ đồng, tăng thêm 475 triệu đồng.

Báo cáo kết quả kinh doanh phải điều chỉnh hầu hết các số liệu cơ bản. Doanh thu thuần sau khi kiểm toán là 1.909 tỷ đồng, tăng thêm 4,6 tỷ đồng so với báo cáo trước đó.

Giá vốn hàng bán sau kiểm toán là 1.169 tỷ đồng, tăng thêm 267 triệu đồng. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ sau kiểm toán là hơn 40 tỷ đồng, tăng thêm hơn 4,3 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính sau kiểm toán ghi nhận hơn 2,7 tỷ đồng, tăng thêm 681 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng được điều chỉnh tăng khá mạnh sau kiểm toán, từ mức hơn 12,6 tỷ đồng lên hơn 17,1 tỷ đồng, tăng tới gần 36%. Một số khoản chi phí cơ bản khác như chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính cũng tăng sau kiểm toán.

Về lợi nhuận, lợi nhuận trước thuế là hơn 2 tỷ đồng, tăng 567 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận là 1,23 tỷ đồng, tăng thêm 115,7 triệu đồng./.