Khoi ngoai

Theo công văn số 1620/UBCK-PTTT vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành hôm nay (23/4), CTCK nước ngoài được phép sử dụng tài khoản môi giới tổng (tài khoản môi giới đại diện cho các NĐTNN) mở tại CTCK ở Việt Nam, để vừa đặt lệnh mua và bán cùng một loại chứng khoán trong từng phiên khớp lệnh (định kỳ hoặc liên tục), nhưng phải đảm bảo nguyên tắc lệnh mua và bán chứng khoán không phải cùng một NĐTNN. Trường hợp giao dịch ngược chiều, NĐTNN chỉ được thực hiện nếu lệnh giao dịch trước đó đã được khớp hoặc hủy bỏ.

Đồng thời, CTCK nước ngoài mở tài khoản môi giới tổng tại CTCK ở Việt Nam chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện giao dịch của NĐTNN trong tài khoản môi giới tổng và phải báo cáo cho CTCK ở Việt Nam (nơi mở tài khoản giao dịch môi giới tổng) về giao dịch của NĐTNN.

Cũng theo công văn này, CTCK tại Việt Nam nơi CTCK nước ngoài mở tài khoản môi giới tổng chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện giao dịch trên tài khoản môi giới tổng để đảm đảm bảo tuân thủ quy định một nhà đầu tư không được phép thực hiện đồng thời giao dịch cùng mua, cùng bán một loại chứng khoán trong cùng một phiên giao dịch./.

Toàn văn văn bản 1620/UBCK-PTTT

D.T