Theo Thông tư, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, địa phương thực hiện tổng hợp, phân tích dự báo giá thị trường và xây dựng báo cáo giá thị trường tổng hợp trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khi có yêu cầu; báo cáo tổng hợp phục vụ họp Ban chỉ đạo điều hành giá trình Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá.

Hướng dẫn mức chi cho công tác tổng hợp, dự báo giá thị trường
Các địa phương tổng hợp báo cáo giá thị trường, phục vụ công tác quản lý, kiểm soát lạm phát.

Báo cáo giá thị trường tổng hợp của các địa phương trên cả nước định kỳ gửi các bộ, các sở tài chính, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính, các cơ quan khác có liên quan để cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát của các cơ quan có thẩm quyền tại trung ương và địa phương.

Thông tư nêu rõ, kinh phí bảo đảm thực hiện công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Các nội dung chi gồm: Chi khoán công tác phí cho cán bộ được phân công nhiệm vụ thu thập giá thị trường trực tiếp; chi công tác phí cho các đoàn công tác khảo sát, điều tra, thu thập thông tin giá thị trường; chi văn phòng phẩm, nước uống, biên soạn và in ấn tài liệu cho các cuộc họp phục vụ xây dựng báo cáo giá thị trường.

Mức chi được thực hiện theo chế độ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và một số mức chi được áp dụng thực hiện như sau:

Cán bộ được phân công nhiệm vụ thu thập giá thị trường trực tiếp được hưởng tiền công tác phí khoán theo tháng theo quy định tại Điều 8 của Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; công tác phí cho các đoàn công tác khảo sát, điều tra, thu thập thông tin giá thị trường thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Mức chi văn phòng phẩm, nước uống, biên soạn và in ấn tài liệu cho các cuộc họp thực hiện thanh toán theo thực tế hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp và theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Mức chi xây dựng các báo cáo giá thị trường: Báo cáo giá thị trường chuyên ngành của các bộ, báo cáo giá thị trường của địa phương: 1,2 triệu đồng/báo cáo. Báo cáo giá thị trường tổng hợp định kỳ và đột xuất của Bộ Tài chính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, báo cáo phục vụ họp Ban Chỉ đạo điều hành giá: 8 triệu đồng/báo cáo.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.