bệnh viện

Không tính vào giá dịch vụ y tế khoản chi theo chế độ do NSNN bảo đảm. Ảnh: Bùi Tư

Sở Tài chính Đà Nẵng đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn cách thức xác định chi phí trong giá dịch vụ khám, chữa bệnh và mức hỗ trợ từ NSNN đối với các khoản chi đã được kết cấu vào giá nhưng do nguồn thu không đảm bảo chi phí hoặc chưa được kết cấu vào giá dịch vụ khám, chữa bệnh nêu trên.

Vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời, về chi phí trong giá dịch vụ khám, chữa bệnh, theo các thông tư (Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC, Thông tư số 2/2017/TT-BYT, Thông tư số 15/2018/TT-BYT, Thông tư số 37/2018/TT-BYT và Thông tư số 39/2018/TT-BYT) của Bộ Y tế, giá được kết cấu chi phí trực tiếp, phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật và tiền lương, chưa kết cấu chi phí quản lý và khấu hao tài sản cố định.

Tại các thông tư nêu trên đều có quy định: “Trường hợp nguồn thu của đơn vị không đảm bảo hoạt động thường xuyên, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền phân loại là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp công do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: đơn vị tiếp tục được NSNN bảo đảm phần chi thường xuyên còn thiếu để bảo đảm chế độ cho người lao động và hoạt động bình thường của đơn vị theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.”

Ngoài ra, các thông tư nêu trên quy định không tính vào giá dịch vụ khoản chi theo chế độ do NSNN bảo đảm đối với một số khoản phụ cấp đặc thù áp dụng cho một số đối tượng theo vùng, miền, đơn vị, ngành đặc thù. Vì vậy, hàng năm NSNN vẫn phải bố trí kinh phí thực hiện các chế độ phụ cấp này cho các cơ sở khám, chữa bệnh.

Đối với việc phân bổ và giao dự toán chi thường xuyên, vấn đề này đã được quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 3, Thông tư số 326/2016/TT-BTC và điểm a, Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 132/2017/TT-BTC. Theo quy định của các văn bản này, trường hợp nguồn tài chính của cơ sở khám, chữa bệnh (trong đó có nguồn thu từ dịch vụ khám, chữa bệnh, giá dịch vụ đã kết cấu chi phí tiền lương) không đảm bảo hoạt động thường xuyên và đơn vị được cấp có thẩm quyền phân loại là đơn vị sự nghiệp y tế tự bảo đảm một phần chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp y tế do Nhà nước đảm bảo hoạt động thường xuyên, NSNN tiếp tục hỗ trợ, bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên (trong đó có tiền lương) cho đơn vị theo quy định.

Thực tế hiện nay, đối với cơ sở KCB tuyến huyện, giá đã tính đủ tiền lương nhưng nguồn thu vẫn không đảm bảo đủ chi tiền lương do số lượt người bệnh đến khám, chữa bệnh ít, chưa tương xứng với quy mô về trang thiết bị và nhân lực, dẫn đến nguồn thu không đủ trang trải tiền lương, chi phí hoạt động, NSNN vẫn phải cấp bù để chi tiền lương.

Về xác định mức hỗ trợ từ NSNN, Bộ Tài chính cho biết, việc xác định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực y tế được tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 71/2006/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 43/2006/NĐ-CP./.

Bùi Tư