Theo đó, phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu là 1.000 tỷ đồng, trong đó có 500 tỷ đồng thời hạn 3 năm và 500 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm.

TPCP kỳ hạn 3 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 500 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,6-8,0%/năm. Kết quả, huy động được 200 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 7,6%/năm (cao hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,10%).

TPCP kỳ hạn 5 năm chỉ có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 500 tỷ đồng với lãi suất đặt thầu là 9,0%/năm; tuy nhiên không có trái phiếu trúng thầu.

Như vậy, NHCSXH đã huy động được 5.430 tỷ đồng TPCP qua hình thức đấu thầu từ đầu năm 2013 đến nay./.

N.A