12 nhóm giải pháp thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế- xã hội và ngân sách năm 2022 Ngành Tài chính sớm “về đích” thu ngân sách Ngành Thuế hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2021

Infographics: Bức tranh thu chi ngân sách nhà nước năm 2021