THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Kho bạc Nhà nước Bình Phước

- Địa chỉ: Số 488, Quốc lộ 14, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

- Điện thoại/Fax/E-mail: 06513.879637/06513.879.931

2. Tên dự án : Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Bình Phước

Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu(1)

Hình thức lựa chọn nhà thầu(1)

Giá gói thầu(1)

Giá trúng thầu(2)

Nhà thầu trúng thầu(3)

Quyết định phê duyệt(4)

Hình thức hợp đồng(1)

Thời gian thực hiện hợp đồng(1)

1

Thi công xây lắp

Đấu thầu rộng rãi trong nước

19.149

.698.000

17.162.

164.414

Công ty TNHH xâydựng An Phú Gia

Số 215/QĐ-KBBP ngày 06/8/

2013

Theo đơn giá điều chỉnh

400 ngày

Đ.T